Privacybeleid Boyz & Beans B.V.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties, contactmomenten en overeenkomsten met Boyz & Beans B.V. Boyz & Beans B.V. is gevestigd aan de Zwolleweg 5, 3771 NR,  in Barneveld en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71530932.

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en van onze klanten. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft ook vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u deze gegevens aan ons doorgeeft of doordat wij deze gegevens van een ander ontvangen. U geeft ons uw persoonsgegevens door op het moment dat u ons belt, een brief stuurt, een e-mail stuurt, een WhatsAppbericht stuurt, een chatbericht stuurt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een contactformulier op de website invult, onze website bezoekt, van onze webwinkel gebruik maakt, een offerte opvraagt of een overeenkomst met ons aangaat. Wij ontvangen van een ander uw gegevens op het moment dat wij kijken in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, in openbare bronnen, op sociale media, etc. Ook kan uw werkgever of een leverancier ons deze gegevens geven.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u ons daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Boyz & Beans B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Boyz & Beans B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot een beveiligde omgeving op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • het voorbereiden van offertes en overeenkomsten;
 • het afhandelen van een sollicitatie;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het toesturen van een nieuwsbrief;
 • het deugdelijk uitvoeren van de administratie;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Wij beperken het gebruik van de persoonsgegevens zo veel mogelijk. Dit houdt in dat wij alleen die gegevens gebruiken die voor het specifieke doel nodig zijn.

Toegang tot uw persoonsgegevens

Binnen Boyz & Beans B.V. hebben alleen medewerkers die het nodig hebben voor de uitoefening van hun functie toegang tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

OMSCHRIJVING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken die bij ons bekend zijn:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;

BEWAARTERMIJNEN

We bewaren uw gegevens niet langer dan dat we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. We hanteren een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in Nederland in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met Boyz & Beans B.V.

VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voor toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

In dergelijke gevallen zal Boyz & Beans B.V. hiervoor verwerkersovereenkomsten afgesloten hebben

GEGEVENSBEVEILIGING

Boyz & Beans B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

UW WETTELIJKE RECHTEN

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@boyzenbeans.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0859020638 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website in ons privacybeleid worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De versie die u nu leest is versie 1 van 2019.

CONTACTGEGEVENS

Boyz & Beans B.V.
Spaceshuttle 6-D
3824ML Amersfoort

info@boyzenbeans.nl
KvK: 71530932

 

Neem contact met ons op

Op dit moment zijn we helaas niet in staat met u te spreken. Stuur ons een email en we nemen binnen 24 uur contact met u op.

0

Begin met typen en druk enter om te zoeken